Kapcsolat, ÁSZF

Dombi Anita Ildikó E.V. (További információ kattintásra)

Dombi Anita Ildikó E.V.

Székhely, levelezési cím: 9162 Bezi, Szabadság u. 33.
Telefon: 06-70/318-0942

Adószám: 66325888-1-28
Nyilvántartási szám: 33904504

Nyilvántartásba vevő hatóság:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Okmányirodai Osztály

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-88889/2015.; NAIH-90048/2015.

Adatvédelmi szabályzat

Letöltés

Adatvédelmi szabályzat

Vállalkozó a www.ekszerek-dombianita.hu webáruház üzemeltetése és a honlapon kifejtett tevékenység során az alább részletezett jogszabályi rendelkezések betartásával jár el.

Általános rendelkezések
A www.ekszerek-dombianita.hu honlap az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket végez. Ezen kívül a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni a személyes adatok honlapon keresztül történő gyűjtése, kezelése, stb. során.
Az elektronikus kereskedelmi törvény alapján Vállalkozó a honlapon való termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a termékértékesítéshez (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése) technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban annak elmaradása akadályozhatja a szolgáltatás teljesítését.

Vállalkozó az adatokat bármely, a szolgáltatás végzésétől eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás stb. – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára.

Folyamatosan biztosítani kell, hogy az érintett az adatkezelést megtilthassa, melyet Vállalkozó minden egyes kiküldött hírlevélben biztosít a felhasználó részére. A hírlevél végén található linkre való kattintással, egy így megküldött e-mailben lehet leiratkozni a hírlevél szolgáltatásról. Az adatkezelés megtiltása adott esetben azonban megakadályozhatja a termékértékesítés teljesítését.

Vállalkozó törli a szolgáltatás nyújtása során felvett adatokat, ha az érintett így rendelkezik (megtiltja az adatkezelést).

Biztosítani kell, hogy a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az érintettel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. Ezen kötelezettségeknek Vállalkozó a hírlevélben és a megrendelést visszaigazoló e-mailben található linken keresztül tesz eleget. Vállalkozó részére megküldött e-mailben feltett, erre irányuló kérdéseket Vállalkozó 2 munkanapon belül megválaszolja. Az adatkezelésről a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt jelen Adatvédelmi szabályzatból tájékozódhat.

Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

– tájékoztatás
– helyesbítés
– törlés
– betekintés
– tiltakozás az adatkezelés ellen

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

HÍRLEVELEK KÜLDÉSE
Hírlevelek küldését a fent hivatkozott két jogszabályon kívül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szabályozza.

A gazdasági reklámtörvény alapján reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A gazdasági reklámtörvény ezen rendelkezése alapján a hírlevelek küldése esetén – a nyilatkozó neve tekintetében – az adatkezelés kötelező.

A feliratkozás alapján Vállalkozó visszavonásig kezeli a hírlevélre feliratkozott adatait. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó neve és minden egyéb személyes adata a nyilvántartásból haladéktalanul törlésre kerül, és részére reklám a továbbiakban nem kerül kiküldésre.

Vállalkozó a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Amennyiben a hírlevelekre való feliratkozásnál elfogadja jelen Adatvédelmi szabályzatot, Vállalkozó úgy tekinti, hogy ezen elfogadással adatainak a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti kezeléséhez hozzájárult.

Általános szerződési feltételek

Letöltés

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük a www.ekszerek-dombianita.hu weboldal látogatói és vásárlói között!

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Vásárló a webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A vállalkozó

Név: Dombi Anita Ildikó E.V.

Székhely, levelezési cím: 9162 Bezi, Szabadság u. 33.
Telefon: 06-70/318-0942
E-mail: anita.dombi@gmail.com

Adószám: 66325888-1-28
Nyilvántartási szám: 33904504

Nyilvántartásba vevő hatóság:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Okmányirodai Osztály

2. Megvásárolható termékek köre

A webáruház egyedi, saját készítésű, túlnyomó részt pamut és nylon anyagok felhasználásával készülnek. Alapanyagként gyöngy, üveglencse, féldrágakövek és fém alkatrészek is előfordulhatnak az ékszerekben. A termékeknél megjelenített képek illusztrációként szerepelnek, a valóságtól minimális mértékben eltérhetnek.

A webáruházban megvásárolható termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

– Fülbevalók
– Karkötők
– Nyakláncok
– Karórák
– Gyűrűk
– Egyéb kiegészítők

3. Vásárlás menete, megrendelés

Válassza ki a webáruház kínálatából a megfelelő terméket és tegye be a kosárba!

A termékek kiválasztását követően, amennyiben nem kíván további terméket a kosárba tenni, válassza a kosár tartalmának véglegesítését. Ezt követően kérjük, adja meg adatait a megrendeléshez. A kosárba tett termékekre vonatkozóan az adásvételi szerződés a Vállalkozó és a Vásárló között a Vásárló által kitöltött megrendelésben meghatározott adatokkal és a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel jön létre. Emiatt nagyon fontos, hogy a megrendelést pontosan töltsék ki, és figyelmesen olvassák el a megrendelésüket a véglegesítést megelőzően.

A megrendelést 48 órán belül E-mail-ben visszaigazoljuk a megrendelésben feltüntetett email- címre küldött elektronikus levélben. A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés kódszámát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Vásárlóhoz, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb E-mail-ben értesítjük.

Amennyiben a Vásárló rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben, és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért Vállalkozó nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben Vállalkozó a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül E-mail-ben értesíti Vásárlót erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben Vásárló megadja a helyes címet, és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség:

1. korábbi banki átutalás esetén, ha Vásárló a válaszlevéllel egyidejűleg átutalja az ismételt kézbesítés költségét,

Amennyiben Vállalkozó felszólítására Vásárló 5 munkanapon belül nem reagál, vagy nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat Vásárló részére. Ez esetben Vállalkozó nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel Vásárló felé.

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a www.ekszerek-dombianita.hu webcímen. Telefonon, E-mailen, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

E-mailben vagy telefonon kizárólag a webáruházban nem található, egyedi megrendeléseket lehet megrendelni.

4. Termékek ára, vásárlás egyéb költségei, szállítás

Vállalkozó nem alanya az Áfa-nak, a termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, azonban nem tartalmazzák a szállítás díját.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A termékek árán kívül a Vásárlónak a szállítási díjak is meg kell fizetnie. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás és a szállítás költségét. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is. Webáruházunk megrendeléseit a Magyar Posta Zrt. kézbesíti.

A termékek megrendelése fizetési kötelezettséggel jár. Bankkártyás fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, a rendszer használatáról bővebb információ ide kattintva érhető el. A megrendeléstől számítva (banki átutalás esetén) a megrendelés értékének megfizetésére a Vásárlónak 8 nap áll rendelkezésére. A termékek kiszállítása a vételár Vállalkozó bankszámlájára történő megérkezését követő 8 munkanapon belül történik.

A termékek kiszállítására kizárólag Magyarország területén belül van lehetőség.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Vállalkozó díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Vállalkozó felelősséget nem vállal!

Szállítási díjak:

– Ajánlott postai csomag, előre utalással, vagy bankkártyás fizetéssel: 500 Ft

6.000 Ft összértéket meghaladó vásárlás esetén a szállítás ingyenes.

5. Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Vállalkozó részére való elküldéséig a Webáruházon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában, melyet Vásárló a Webáruház fejlécében megtalálható „Felhasználói fiók” menüpontra kattintva érhet el, akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az x gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Vállalkozó 48 órán belül, visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

A visszaigazoló E-mail Vállalkozó részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Vállalkozó és Vásárló között.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Vállalkozótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Vállalkozó részére és hibát vesz észre a visszaigazoló E-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Vállalkozó felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amely nem kerül iktatásra,későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A szerződés nyelve magyar.

7. Garancia

A megvásárolt termékekre 6 hónap garancia érvényes. Amennyiben a megvásárolt termék gyártási hibára visszavezethető okok miatt a kézhezvételtől számított 6 hónapon belül meghibásodik, Vásárlónak lehetősége van visszaküldeni azt Vállalkozó címére, és Vállalkozó vállalja a termék javítását.

Amennyiben a javítás nem lehetséges, úgy a terméket Vállalkozó köteles kicserélni, vagy annak ellenértékét Vásárló levásárolhatja a webáruházban. A garancia nem vonatkozik a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákra, mint pl.: karcolások, eldeformálódás, törés, szakadás, kopás vagy köves ékszerek esetén ütések miatti kőkihullás. Az ilyen hibákat Vállalkozónak nem áll módjában megjavítani.

8. Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.


Elállási nyilatkozatminta:
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Terméket értékesítő neve és e-mail címe

Alulírott ………………………………. kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében: itt jelölje meg az adott szerződés tárgyául szolgáló termék(ek) nevét.

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A Vásárló neve:
A Vásárló címe:

A Vásárló aláírása:
(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)


A megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül postai úton juttassa vissza címünkre. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik.

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése a Vásárlót terheli!

A termék(ek) visszaérkezését követő 14 napon belül Vállalkozó a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék(ek) vételárát.

9. Panaszügyintézés helye és módja

Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/e-mailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.

Levélben: Dombi Anita Ildikó, 9162 Bezi, Szabadság u. 33.
E-mailben: anita.dombi@gmail.com
Telefonon: munkanapokon 9-17 óra között a 06-70/318-0942-es telefonszámon

Panaszainak kezeléséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

A telefonon érkező panaszokat Vállalkozó azonnal megvizsgálja, és tájékoztatja álláspontjáról a Vásárlót, illetve lehetőség szerint orvosolja a panaszt. Ha a Vásárló nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldeni Vállalkozó részére panaszát. Ebben az esetben Vállalkozó az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Az írásbeli panaszokat Vállalkozó 15 munkanapon belül megvizsgálja, és indoklással együtt megválaszolja. Amennyiben Vásárló a válasszal nem ért egyet, úgy az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

1. A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben szabályozott rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető első fokon regionális illetékességgel a fogyasztóvédelmi felügyelőség előtt.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 9022 Győr, Türr István u. 1.
Postacím: 9002 Győr, Pf.: 311.
Telefonszám: +36 96 329 244,
Fax: +36 96 329 186
E-mail: fogyved_nydf_gyor@nfh.hu

2. A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat az Ügyfél.

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: Győr, Szent István út 10/A.
Telefon: 96/520-217
Fax: 96/520-218
E-mail: bekelteto@gymskik.hu

10. Egyéb rendelkezések

Vállalkozó kizár minden felelősséget a webáruház használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Vállalkozó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Webáruházon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Vállalkozónak. Ha a Vállalkozó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Webáruházon, a termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Vásárlók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Vállalkozó nem vállal felelősséget. Vállalkozó azonban fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények értesítés nélküli törlésére.

11. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Vállalkozó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Webáruházban történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015. szeptember 5.

Kérdésed, kérésed van? Küldj üzenetet!

 

Tárhely - Mediaart Online Megoldások Kft.

MediaArt Online Megoldások Kft.

E-mail ügyfélszolgálat: info@mediaart.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 / 30 37 33 611

Cégadatok
Cím: 9022 Győr, Szent István út 16/a. fsz. 2.
Szerverpark: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23395383-2-08
Közösségi adószám: HU23395383
Cégjegyzék szám: 08-09-022007
Nyilvántartását vezető bíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság